Ekxekutorská komora - odpověď na dotaz !!!

22.09.2013 20:53

DOTAZ:

Dobrý den,

prosím o informaci, zda může exekutorská kancelář pověřená soudem k vymáhání pohledávky předat exekuci dál k vymáhání jinému exekutorovi (exekutorské kanceláři)  jen na základě žádosti (podnětu)  oprávněného. Pokud nikoli, prosím o info, v jakých případech je toto předání (exekutor jinému exekutorovi) vůbec možné a za jakých podmínek.

Dále prosím o vysvětlení, zda je možné, aby exekutor nepřistoupil na navrhovaný příp.splátkový kalendář, nebo nesouhlasil s navrhovanou fin.částkou ke splátce pohledávky tak, aby bylo pohlédnuto na existenční poměry dlužníka např. dlužník je v plném invalidním důchodu s příjmem cca 8 000,-Kč, původní dlužná čáska z cca 8 000,-Kč byla navýšena na cca 49 000,-Kč, navrhovaná splátka je 1 000,-Kč/měsíčně. Dále prosím o sdělení, jaké má dlužník v tomto uvedeném případě např. jiné možnosti, aby měl svou pohledávku šanci umořit tak, aby mohl dál řádně hradit i náklady na bydlení, aby se z něj nestal bezdomovec a nebyl odsunut na okraj společnosti. Předem děkuji za odpověď. Hana K.

ODPOVĚĎ:

K obsahu Vašeho sdělení lze v obecné rovině uvést následující. Dle ustanovení § 44b exekučního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 platí, že na návrh oprávněného a souhlasí-li s tím exekutor, který vede exekuci a exekutor, kterého oprávněný označí v návrhu, převezme exekuci exekutor, kterého oprávněný označil v návrhu. Volba soudního exekutora je na oprávněném, v případě, že tedy z jakéhokoliv důvodu tento změnil názor  a chce vymáháním pověřit jiného soudního exekutora, přičemž oba dotčení soudní exekutoři s tím souhlasí, není důvodu, proč by i nyní nemohlo být oprávněnému vyhověno. Povinný nemá možnost změnu exekutora ovlivnit, podobně jako se nepodílí na volbě exekutora při zahájení exekučního řízení. Vámi nastíněný postup je tedy zcela v souladu s právními předpisy.

Pokud se týče splátek, zde je třeba uvést, že tyto nepatří mezi zákonné způsoby provedení exekuce a nenahrazují je. To tedy v praxi znamená, že i v případě, kdy soudní exekutor souhlasí se smluvením splátkového kalendáře, neznamená to, že by soudní exekutor současně nemohl provádět exekuci jinými způsoby. Splátky slouží k urychlení zaplacení dlužné částky, nesuplují tedy zákonné způsoby provedení exekuce. Na druhou stranu z výše uvedeného rovněž vyplývá, že není třeba dohody se soudním exekutorem. Povinný může ze své vlastní vůle dluh postupně splácet, důležité však je, aby byly jednotlivé platby pro soudního exekutora dohledatelné (správné číslo účtu a variabilní symbol). Rovněž pak povinný nemůže být nucen k úhradě splátek v takové výši, která je nad jeho finanční možnosti. Veškeré splátky jsou pouze otázkou dobrovolnosti, v případě, že však povinný není schopen či ochoten dluh hradit, je soudní exekutor povinen hledat jiné způsoby, jimiž by bylo možno vymáhanou pohledávku uspokojit (např. prodej movitého majetku povinného apod.).

Lze tedy uzavřít, že ve Vaší situaci Vám lze doporučit, abyste splácela pokud možno co nejvíce dle Vašich reálných finančních možností, aby soudní exekutor viděl, že máte snahu danou situaci řešit. Současně pak sdělte soudnímu exekutorovi, že veškeré Vaše platby mají být započítávány přímo na jistinu, tedy tu část dlužné částky, od níž se odvíjí nově vznikající příslušenství. Jakmile bude jistina uhrazena, nebude se již vymáhaná pohledávky navyšovat o další úroky z prodlení.

Věřím, že tuto odpověď přijmete s pochopením.

S pozdravem

Za Exekutorskou komoru ČR ...