Rozbor exekučního řádu - neuvěřitelné !!!

22.09.2013 21:03

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (zkráceně exekuční řád) z roku 2001 (zákon č. 120/2001 Sb.) upravuje pravomoci soudních exekutorů (tj. státem pověřených fyzických osob provádějících nucený výkon exekučních titulů za úplatu), způsoby provádění exekucí či postavení a pravomoci samosprávného orgánu exekutorů - Exekutorské komory České republiky. Z hlediska celospolečenského dopadu jde o právní předpis zacílený na jednu konkrétní oblast právních vztahů, na jednu společenskou profesi podobně jako např. zákon o advokacii, který upravuje podmínky výkonu advokacie v České republice, tj. poskytování právních služeb advokáty. Jinými slovy, exekuční řád svým zaměřením neodpovídá univerzalistickému pojetí a významnosti ústavních zákonů České republiky, a má proto status prostého zákona stejně jako občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), který se podpůrně používá při řešení některých otázek souvisejících s výkonem exekučních titulů, pokud se jim exekuční řád výslovně nevěnuje.

 

Exekuční řád:

§1 bod 1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

§1 bod 2) V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů (dále jen "exekuční činnost") a další činnost podle tohoto zákona.

§2 bod 1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

§5 bod 2) Na základě písemného pověření uděleného exekutorem mohou jeho zaměstnanci vykonávat úkony exekuční činnosti a další činnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

 

Výklad k návrhu na zrušení Exekučního řádu:

Samotný výkon exekuce ( tedy přímý výkon státní moci – Ústava čl.2 bod 2) ), tzn.např. vstup do obydlí, osobní prohlídka, prohlídka osobních věcí, nakládání s majetkem ( tedy dotýkající se přímo základních práv chráněných Listinou základních práv a svobod ), provádí bez jakékoliv asistence osoby ( vykonavatelé ) – zaměstnanci soudních exekutorů – přijímaní do pracovního poměru na základě Zákoníku práce, kde takto musí činit okamžitá rozhodnutí posuzující ústavnost svého konání.

Tzn. že výkon státní moci, jejíž posuzování spadá do kompetencí ústavních soudců, kteří musí splňovat přísné kvalifikační podmínky, mohou vykonávat i osoby pouze se středoškolským vzděláním i bez znalosti práva.

Sám dohledový orgán vykonavatelů exekucí, soudní exekutor, je státem pověřen ( tedy v souladu s Ústavou čl.94 bod 2), ale zároveň v rozporu s ní, když sám exekutor rozhoduje jako soudce – viz níže §28 ), ale přitom nemusí prokázat znalost ústavní judikatury a ústavního práva, přestože je vázaný Ústavou ČR a sám ze zák.č.120/2001 Sb. posuzuje svoji činnost spadající do kompetence ústavních soudců. Dokonce nemusí splňovat ani nároky kladené na roveň soudců ( viz zák. o soudech a soudcích ), přestože je ve svém rozhodování exekutor nezávislý ( §2 bod 1) Exekučního řádu ).

Nezávislost exekutora spočívá v jeho samostatném rozhodování v kompetenci soudce a až jeho případná nerozhodnost mu umožňuje postoupení rozhodnutí soudu, přitom výkon exekuce do rozhodnutí soudu stále trvá ( tedy dochází k nepřiměřené době řízení ). Přičemž nastává situace, kdy z povahy působnosti exekutora nemá tento k dispozici dostatek informací o rozhodnutích soudu proti povinnému, a naopak soud nemá k posouzení dostatek informací o skutečném stavu a situaci povinného vyplývající ze šetřeních pověřených exekutorů ( souběh více exekucí prováděný exekutory s rozdílnou místní příslušností; právní účinnost rozhodčích nálezů a souběžné řešení takto vzniklých sporů v kompetencích soudů s rozdílnou místní příslušností ). Sám povinný, vzhledem k podstatě povahy výkonu exekuce, není toto schopen doložit ( Jednak např. může dojít ke ztrátě dat odvezením hmotného majetku, např. notebooku nebo počítače, bez přítomnosti povinného. Jednak běžně dochází k blokaci veškerých financí povinného. A jednak dochází k časovým prodlevám v rozhodnutích a ke zpětné účinnosti práva ).

 

Nelze se tedy ztotožnit s výkladem Ministerstva spravedlnosti, neboť výkon exekuce v praxi zasahuje do různorodých oblastí právních vztahů ( od zákona o rodině přes pracovněprávní a obchodní vztahy po trestní zákoník ). Z merita věci Exekuční řád řeší otázky Ústavy podílu občanů na rozhodování soudců i výkonu státní moci, tudíž nese prvky ústavního zákona. Z povahy problematiky, kterou soudní exekutor řeší, spadá do definování v hlavě čtvrté Ústavy ČR. Z takového přijetí zákona a v porovnání s jeho dlouholetou praxí je zřejmé, že se jedná o zavádějící obecně proklamované stanovisko jedné profesní skupiny jí přizpůsobené ( viz Ústava čl.9 bod 3)), která v současnosti přerostla do absolutního odepření kontroly exekutorů ( kde současný Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek je podjatý z hlediska přímé rodinné vazby k exekutorce JUDr. Blažkové Aleně – tedy v rozporu s čl.70 Ústavy ČR ).

 

( Porovnej např. ze zákonem o Policii ČR nebo zákonem o Finanční správě )

 

Nezávislost exekutora a jeho nezaujatost navíc rozporuje finanční zainteresovanost a jednostranné prosazování zájmů oprávněné, které kolidují i s jinou činností exekutora danou mu Exekučním řádem.

 

Z celkové koncepce zák.č.120/2001 Sb. Exekuční řád je exekutorovi takto dána moc soudní, výkonná i zákonodárná!

 

Exekuční řád:

§ 3 bod 1) Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.

§ 3 bod 2) Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může vykonávat i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády,

ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy.

§7 bod 5) Komora vykonává dohled nad činností exekutora, nad řízením činnosti exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pro výkon dohledu platí obdobně odstavce 3 a 4.

 

Exekutorovi je takto umožněno hájit zájmy cizích státních příslušníků podnikajících na území ČR a spolupracovat tak s osobami cizích mocností, a aniž by splňoval bezpečnostní prověrky ( §9 ), je mu zároveň dána možnost dostat se k utajovaným informacím ( z titulu § 3 bod 2)) a plnit úkoly spadající do kompetencí bezpečnostních složek státu ( z titulu §7 bod 5)).

 

Exekuční řád:

§ 8c bod 1) Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření Komory zákonu nebo jinému právnímu předpisu a nejde-li o stavovský předpis, může ministerstvo takový akt Komory zrušit. Rozklad nemá odkladný účinek.

§ 8c bod 2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě porušení právních předpisů občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního práva. Dále se ustanovení odstavce 1 nepoužije na rozhodnutí a jiné úkony Komory učiněné podle správního řádu nebo podle zákona o správě daní a poplatků.

§ 110 bod 7 Sněm zejména

i) schvaluje stavovské předpisy přijaté prezidiem v případech, které si vyhradí,

j) stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10,“.

k) stanoví postup při vedení, správě a provozu centrální evidence exekucí,

l) usnáší se o dalších věcech, které si vyhradí.

§ 111 bod 6 Prezidium

a) zastupuje, chrání a prosazuje zájmy exekutorů,

b) dohlíží na činnost exekutorů a jejich zástupců,

c) organizuje odbornou výchovu exekutorů, kandidátů, koncipientů a vykonavatelů exekutora a zajišťuje publikační, studijní, dokumentační a informační činnost,

h) podává ministrovi a ministerstvu návrhy v případech, kdy to stanoví tento zákon,

j) vypracovává návrh organizačního řádu, volebního řádu, zkušebního řádu, kárného řádu, kancelářského řádu, jakož i k postupu při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10, a předkládá je sněmu ke schválení,

k) předkládá ministerstvu ke schválení zkušební řád, kárný řád a kancelářský řád, jakož i postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10,

l) vyjadřuje se k návrhům právních předpisů týkajících se činnosti exekutorů,

o) přijímá stavovské předpisy a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory,

p) provádí další činnost podle tohoto zákona a rozhoduje ve všech dalších věcech podle tohoto zákona, pokud rozhodování o nich není svěřeno jinému orgánu Komory.

 

Z hlediska odpovědnosti za svá pochybení se exekutor zodpovídá nadřízenému orgánu, a to vlastní profesní organizaci, Exekutorské komoře, jejíž členové jsou voleni z řad exekutorů. Přitom členství v orgánu samosprávy nevylučuje činnost výkonu exekutora, čímž dochází ke střetu zájmů, neboť kontrolní orgány ( Ministerstvo spravedlnosti, příp. předseda okresního soudu ) nemohou zasahovat do stavovských předpisů určující postupy výkonů exekucí, kde je takto §8c bod 2) umožněno porušovat zákony občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního práva. Samotný výklad §8c bod 2) přímo nabádá exekutory k postupům porušujícím nejen občanské, obchodní, rodinné a pracovní právo, ale i správní řád a zákon o správě daní a poplatků. ( tedy zde je umožněno porušování čl.2 odst.3) Listiny základních práv a svobod )

 

Samotnou kárnou komisi Exekutorské komory nelze považovat za kontrolní orgán, neboť posuzuje jednání exekutorů ve vztahu ke stavovským předpisům a jednotlivým kancelářským řádům odsouhlasených Komorou jednotlivým exekutorům ( příp. jiné ), čímž je paradoxně umožněno trestat exekutory, kteří by měli snahu dodržovat zákony a tím porušovat takovéto předpisy přijaté v rozporu s Ústavou a zákony ČR ( viz Ústava čl.9 bod 3)). V zák.č. 120/2001 Sb. chybí povinnost veřejného oznamování stavovských předpisů, kancelářských řádů a jiných.

 

Exekuční řád:

§ 10 bod 1) Exekutora jmenuje do exekutorského úřadu ministr na návrh Komory do 1 měsíce od doručení návrhu Komory na jmenování exekutora, a to do sídla v obvodu okresního soudu. Návrh na jmenování exekutora podává na základě výběrového řízení Komora do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení. Výběrové řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí prezidia Komory o tom, který uchazeč se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě nebo kteří uchazeči uspěli tak, že splňují předpoklady na jejich jmenování.

 

Jak je výše uvedeno, zák.č. 120/2001 Sb. umožňuje i podjatost ministra, který může být navíc zaujatý svojí ideologií, a je tak zde tímto ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem prostor ke kartelu a korupci. ( Posuď ve vztahu k financování politických stran a omezené odvolatelnosti exekutorů. )

 

Exekuční řád:

§13 bod 1)(d)

 

Na listinách, pro označení budov Exekutorských úřadů a automobilů užívaných vykonavateli užívají exekutoři velký státní znak, přestože nejsou uvedeni v písm. a) až s) §2 zák.č. 134/2001 Sb. a porušují tím čl.14 odst. 2) Ústavy.

 

Exekuční řád:

§ 28 Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

§ 50 bod 3) Exekutor je oprávněn nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku povinného.

§ 52 bod 2) Nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

§ 55b Rozhodování exekutora

(1) Při rozhodování postupuje exekutor obdobně podle občanského soudního řádu. Exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.

 

Zde je porušena Ústava čl.94 bod 2), neboť podílet se na rozhodování není totéž jako rozhodovat za. Navíc je zde tímto narušena nezávislost soudů, neboť za soudce jmenovaného prezidentem republiky rozhoduje obyčejný občan finančně zainteresovaný ve věci ( čl. 81 a 82 Ústavy ).

 

Exekuční řád:

§ 33

(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.

(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky.

(3) Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku nebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce; tuto povinnost má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu^27), centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů. Pracovník správce daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se nemůže v odpovědi na písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu. V exekučním řízení má exekutor pro účely získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky státu^7f).

(4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (dále jen "peněžní ústav"), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů (dále jen "finanční instituce"), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech^7a), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných.

(5) Provozovatel poštovních služeb je povinen oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých poštovních zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do jeho poštovní přihrádky a totožnost příjemce poštovních zásilek uložených u poskytovatele poštovních služeb.

(6) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech.

(7) Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.

(8) Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jméno osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.

(9) Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li to třeba k vedení exekuce.

..a násl. po §34

 

Takové pravomoci a v takovém rozsahu nemá žádná organizační složka státu vč. Mocí v Ústavě uvedených! Tímto je exekutor, fyzická osoba a běžný občan, postaven na roveň prezidenta republiky, kdy i ozbrojené bezpečnostní složky státu jsou povinni dbát jeho pokynů, aniž by jakkoli své požadavky musel zdůvodnit. ( Porovnej s: Exekutorovi je takto umožněno hájit zájmy cizích státních příslušníků podnikajících na území ČR a spolupracovat tak s osobami cizích mocností, a aniž by splňoval bezpečnostní prověrky ( §9 ), je mu zároveň dána možnost dostat se k utajovaným informacím ( z titulu § 3 bod 2)) a plnit úkoly spadající do kompetencí bezpečnostních složek státu ( z titulu §7 bod 5)).)

Bezpečnostní riziko představuje především §128 Exekučního řádu, který dává možnost osobám podílejícím se v minulosti na potlačování základních práv a svobod a porušování základů demokracie daných čl. 2 odst 1 LZPaS.

Tyto pravomoce mají exekutoři, přestože se dodatečně prokáže i po několika měsících neoprávněnost exekuce. Dochází tak zároveň k nekontrolovanému shromažďování informací i o osobách, které nejsou účastníky řízení.

Bodové shrnutí některých kolizních ustanovení v rozporu s LZPaS ( Listina základních práv a svobod ):

 1. Nezávislost soudů je narušena jejich povinností sdělováním exekutorům informací týkajících se z podstaty činnosti exekutorů, kdy banální dotaz na jednoho povinného takto může narušit chod justice a neúměrně prodlužovat řešení jiných kauz nadměrným zatížením pracovníků justice, kteří jsou povinováni dohledávat skutečnosti ve všech spisech týkajících se tohoto povinného. Tato povinnost rovněž ohrožuje samotná řízení ( právo na spravedlivý proces ) i nemající vztah k exekuci, které jsou v běhu. Navíc ani soudce nesmí, není-li to navrženo účastníkem řízení jako důkaz, nahlédnout do jiných spisů. ( §33 bod 1))

 2. Policie ČR není soukromá bezpečnostní agentura ochraňující ekonomické zájmy jednotlivce. Součinnost Policie u výkonu exekuce porušuje čl.10 odst.2 LZPaS, neboť policista není schopen a ani oprávněn posouzení zda prováděná exekuce je oprávněná či nikoli. ( §33 bod 2))

 3. Z povahy exekučního řízení, kdy účastníci mají možnost nahlédnout do spisu, takto získané informace investičního charakteru narušují hospodářskou soutěž. Rovněž zde je prolomeno lékařské tajemství. Obyčejný občan – exekutor je zde postaven na roveň ústavní moci výkonné – ministrovi financí, kdy jsou pracovníci správce daně takto zbaveni mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů. Exekutor opět, aniž by splňoval bezpečnostní prověrky nebo z pozice ústavní moci, má přístup k údajům podléhajícím zvláštním právním předpisům různorodých oblastí práva a citlivým údajům. ( §33 bod 3))

 4. Krom narušení hospodářské soutěže, kdy se finanční informace dostávají do spisu, je zde porušen čl.10 odst. 3 LZPaS. Jedinečné identifikátory finančních nástrojů, tzn. např. uživatelské jméno a heslo k přístupu do bankovních aplikací, nemají opodstatnění při exekučním vymáhání, akorát únik těchto dat může způsobit škody velkého rozsahu a je tak zároveň následně ohrožen majetek i po skončení exekučního řízení. ( §33 bod 4))

 5. §33 bod 5) až 9) týkající se §13 LZPaS narušuje listovní tajemství a tajemství jiných záznamů a opět není oddůvodnitelné pro výkon exekuce shromažďování údajů např. o odesílatelích poštovních zásilek a osobách, které jsou v kontaktu s povinným a kteří nejsou účastníky řízení. Jejich shromažďování v takovém rozsahu, včetně ostatních na základě zák.č. 120/2001 Sb., je úměrné jako činila v minulosti StB a výlučná ideologie KSČ. Takové kompetence v současnosti nemá ani BIS či jiný kontrolovatelný státní orgán. Toto je umožněno zák.č.120/2001 Sb. pouze skupině exekutorů a to bez další kontroly, což je alarmující!

 

Exekuční řád:

§ 34

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle § 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. Osoby uvedené v § 33 odst. 4 až 9 a komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu^27), centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů mají při poskytování údajů právo na úhradu účelně vynaložených hotových výdajů.

(2) Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost podle § 33 bez zbytečného odkladu, a je-li to technicky možné, v elektronické podobě; nesplní-li tuto povinnost, odpovídají oprávněnému a exekutorovi za škodu, která tím oprávněnému nebo exekutorovi vznikne. Způsobil-li škodu nesplněním této povinnosti státní orgán, právnická či fyzická osoba při výkonu veřejné správy, která jim byla svěřena, nebo územní samosprávný celek při výkonu státní správy, který na něj byl přenesen zákonem nebo při výkonu samosprávy, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.^8)

(3) Exekutor požádá peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým souborem a peněžní ústav součinnost elektronicky datovým souborem poskytne. Peněžní ústav není povinen poskytnout exekutorovi součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky datovým souborem nebo nemá-li stanovené obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor stanovený formát nebo strukturu. Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu tohoto datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o součinnost.

(4) Za nesplnění povinností uvedených v § 33 může exekutor uložit třetím osobám pořádkovou pokutu.^9)

(5) Ustanovení § 33 až 33e a odstavce 1 až 3 se použijí i pro zjišťování údajů o majetku manžela povinného v souvislosti s prováděním exekuce, jíž jsou k vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů, postiženy majetkové hodnoty manžela povinného.

 

Fyzickým a právnickým osobám podnikajícím dle živnostenského zákona, je zde dána povinnost, na základě které jsou povinni přerušit svoji práci, z které ji plynou příjmy, a zdarma využívat svých nákladových položek k užitku jiného. ( zde je porušen čl. 11 odst. 3 LZPaS )

Pořádkovou pokutu může udělit pouze státní orgán.

§34 bod 5) se dotýká rodinného práva a zvláštní ochrany nezletilých dětí podléhající mezinárodním úmluvám, tudíž dle výše uvedeného výkladu Ministerstva spravedlnosti nelze konání exekutorů považovat za „neodpovídající univerzalistickému pojetí“.

 

Exekuční řád:

§ 35 (5) Exekuční řízení nelze přerušit, nestanoví-li tento nebo zvláštní právní předpis^10) jinak. Nelze také prominout zmeškání lhůty a podat návrh na obnovu exekučního řízení.

§ 55a Soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny náklady exekuce.

 

Jde o nevratný zásah do vlastnických práv bez možnosti dovolání. Jestliže škoda způsobená na majetku převyšuje hodnotu 5.000,- Kč, potom jde o trestný čin. Exekuční řád na jednu stranu řeší práva jedné osoby v hodnotě i do 5.000,- Kč, které se dotknou práv nejen povinného, přičemž na druhou stranu trestem se běžně stává dlouhodobá hmotná nouze, kde takto dochází v podstatě ke krutějšímu trestání v délkách odpovídajícím těžkým zločinům ( srovnej nepodmíněné odnětí svobody za zabití a čl.7 LZPaS ).

 

Exekuční řád:

§55c (3) Odvolání není přípustné proti b) exekučnímu příkazu

 

přestože jej exekutor může vydat v rozporu s ( může v § 44 a násl. neznamená musí, což je v rozporu s čl.3 odst.3, čl.4 odst.4, čl.11 odst.1, 3 a 4 LZPaS ):

 

§44 (4) Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahoval zákaz podle § 44a odst. 1, může exekutor před zasláním vyrozumění oprávněnému rozhodnout, že se zákaz podle § 44a odst. 1 vztahuje pouze na část majetku přiměřenou vymáhané povinnosti. Toto rozhodnutí zašle spolu s vyrozuměním oprávněnému a povinnému.

§44a (3) Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 4 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

 

Exekuční řád:

§ 58

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku.

 

Správa nemovitosti ( např. bytového domu ) vyžaduje znalosti podle zvláštního zákona, které exekutor neprokazuje ( toto pojetí opět odporuje výkladu Ministerstva spravedlnosti o univerzalistickém pojetí ).

Pozastavení řidičského oprávnění, kdy je nezbytně nutné pro výkon povolání, odporuje čl. 26 odst. 1 LZPaS. Naopak toto znemožňuje plnění pracovních povinností povinného a zvýšené riziko uvedení ho v hmotnou nouzi, kdy nejsou určeny lhůty §71a bod 4). Samotné zdůvodnění §71a bod 1) není relevantní, když Exekuční řád nijak neřeší otázku vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem - jak rodiči manžely ( v exekučních řízeních nesouvisejících s vymáháním výživného ) tak stanovené soudem jednomu z rodičů, neboť samotný výkon exekuce bezprostředně se dotýká nezletilých dětí povinného a ohrožuje jejich výživu. Celý §71a se tak jeví pouze jako šikanózní.Více zde: https://pravdazvitezi.webnode.cz/news/podklady-k-navrhu-na-zruseni-exekucniho-radu/

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (zkráceně exekuční řád) z roku 2001 (zákon č. 120/2001 Sb.) upravuje pravomoci soudních exekutorů (tj. státem pověřených fyzických osob provádějících nucený výkon exekučních titulů za úplatu), způsoby provádění exekucí či postavení a pravomoci samosprávného orgánu exekutorů - Exekutorské komory České republiky. Z hlediska celospolečenského dopadu jde o právní předpis zacílený na jednu konkrétní oblast právních vztahů, na jednu společenskou profesi podobně jako např. zákon o advokacii, který upravuje podmínky výkonu advokacie v České republice, tj. poskytování právních služeb advokáty. Jinými slovy, exekuční řád svým zaměřením neodpovídá univerzalistickému pojetí a významnosti ústavních zákonů České republiky, a má proto status prostého zákona stejně jako občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), který se podpůrně používá při řešení některých otázek souvisejících s výkonem exekučních titulů, pokud se jim exekuční řád výslovně nevěnuje.

 

Exekuční řád:

§1 bod 1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

§1 bod 2) V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů (dále jen "exekuční činnost") a další činnost podle tohoto zákona.

§2 bod 1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

§5 bod 2) Na základě písemného pověření uděleného exekutorem mohou jeho zaměstnanci vykonávat úkony exekuční činnosti a další činnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

 

Výklad k návrhu na zrušení Exekučního řádu:

Samotný výkon exekuce ( tedy přímý výkon státní moci – Ústava čl.2 bod 2) ), tzn.např. vstup do obydlí, osobní prohlídka, prohlídka osobních věcí, nakládání s majetkem ( tedy dotýkající se přímo základních práv chráněných Listinou základních práv a svobod ), provádí bez jakékoliv asistence osoby ( vykonavatelé ) – zaměstnanci soudních exekutorů – přijímaní do pracovního poměru na základě Zákoníku práce, kde takto musí činit okamžitá rozhodnutí posuzující ústavnost svého konání.

Tzn. že výkon státní moci, jejíž posuzování spadá do kompetencí ústavních soudců, kteří musí splňovat přísné kvalifikační podmínky, mohou vykonávat i osoby pouze se středoškolským vzděláním i bez znalosti práva.

Sám dohledový orgán vykonavatelů exekucí, soudní exekutor, je státem pověřen ( tedy v souladu s Ústavou čl.94 bod 2), ale zároveň v rozporu s ní, když sám exekutor rozhoduje jako soudce – viz níže §28 ), ale přitom nemusí prokázat znalost ústavní judikatury a ústavního práva, přestože je vázaný Ústavou ČR a sám ze zák.č.120/2001 Sb. posuzuje svoji činnost spadající do kompetence ústavních soudců. Dokonce nemusí splňovat ani nároky kladené na roveň soudců ( viz zák. o soudech a soudcích ), přestože je ve svém rozhodování exekutor nezávislý ( §2 bod 1) Exekučního řádu ).

Nezávislost exekutora spočívá v jeho samostatném rozhodování v kompetenci soudce a až jeho případná nerozhodnost mu umožňuje postoupení rozhodnutí soudu, přitom výkon exekuce do rozhodnutí soudu stále trvá ( tedy dochází k nepřiměřené době řízení ). Přičemž nastává situace, kdy z povahy působnosti exekutora nemá tento k dispozici dostatek informací o rozhodnutích soudu proti povinnému, a naopak soud nemá k posouzení dostatek informací o skutečném stavu a situaci povinného vyplývající ze šetřeních pověřených exekutorů ( souběh více exekucí prováděný exekutory s rozdílnou místní příslušností; právní účinnost rozhodčích nálezů a souběžné řešení takto vzniklých sporů v kompetencích soudů s rozdílnou místní příslušností ). Sám povinný, vzhledem k podstatě povahy výkonu exekuce, není toto schopen doložit ( Jednak např. může dojít ke ztrátě dat odvezením hmotného majetku, např. notebooku nebo počítače, bez přítomnosti povinného. Jednak běžně dochází k blokaci veškerých financí povinného. A jednak dochází k časovým prodlevám v rozhodnutích a ke zpětné účinnosti práva ).

 

Nelze se tedy ztotožnit s výkladem Ministerstva spravedlnosti, neboť výkon exekuce v praxi zasahuje do různorodých oblastí právních vztahů ( od zákona o rodině přes pracovněprávní a obchodní vztahy po trestní zákoník ). Z merita věci Exekuční řád řeší otázky Ústavy podílu občanů na rozhodování soudců i výkonu státní moci, tudíž nese prvky ústavního zákona. Z povahy problematiky, kterou soudní exekutor řeší, spadá do definování v hlavě čtvrté Ústavy ČR. Z takového přijetí zákona a v porovnání s jeho dlouholetou praxí je zřejmé, že se jedná o zavádějící obecně proklamované stanovisko jedné profesní skupiny jí přizpůsobené ( viz Ústava čl.9 bod 3)), která v současnosti přerostla do absolutního odepření kontroly exekutorů ( kde současný Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek je podjatý z hlediska přímé rodinné vazby k exekutorce JUDr. Blažkové Aleně – tedy v rozporu s čl.70 Ústavy ČR ).

 

( Porovnej např. ze zákonem o Policii ČR nebo zákonem o Finanční správě )

 

Nezávislost exekutora a jeho nezaujatost navíc rozporuje finanční zainteresovanost a jednostranné prosazování zájmů oprávněné, které kolidují i s jinou činností exekutora danou mu Exekučním řádem.

 

Z celkové koncepce zák.č.120/2001 Sb. Exekuční řád je exekutorovi takto dána moc soudní, výkonná i zákonodárná!

 

Exekuční řád:

§ 3 bod 1) Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.

§ 3 bod 2) Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může vykonávat i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády,

ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy.

§7 bod 5) Komora vykonává dohled nad činností exekutora, nad řízením činnosti exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pro výkon dohledu platí obdobně odstavce 3 a 4.

 

Exekutorovi je takto umožněno hájit zájmy cizích státních příslušníků podnikajících na území ČR a spolupracovat tak s osobami cizích mocností, a aniž by splňoval bezpečnostní prověrky ( §9 ), je mu zároveň dána možnost dostat se k utajovaným informacím ( z titulu § 3 bod 2)) a plnit úkoly spadající do kompetencí bezpečnostních složek státu ( z titulu §7 bod 5)).

 

Exekuční řád:

§ 8c bod 1) Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření Komory zákonu nebo jinému právnímu předpisu a nejde-li o stavovský předpis, může ministerstvo takový akt Komory zrušit. Rozklad nemá odkladný účinek.

§ 8c bod 2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě porušení právních předpisů občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního práva. Dále se ustanovení odstavce 1 nepoužije na rozhodnutí a jiné úkony Komory učiněné podle správního řádu nebo podle zákona o správě daní a poplatků.

§ 110 bod 7 Sněm zejména

i) schvaluje stavovské předpisy přijaté prezidiem v případech, které si vyhradí,

j) stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10,“.

k) stanoví postup při vedení, správě a provozu centrální evidence exekucí,

l) usnáší se o dalších věcech, které si vyhradí.

§ 111 bod 6 Prezidium

a) zastupuje, chrání a prosazuje zájmy exekutorů,

b) dohlíží na činnost exekutorů a jejich zástupců,

c) organizuje odbornou výchovu exekutorů, kandidátů, koncipientů a vykonavatelů exekutora a zajišťuje publikační, studijní, dokumentační a informační činnost,

h) podává ministrovi a ministerstvu návrhy v případech, kdy to stanoví tento zákon,

j) vypracovává návrh organizačního řádu, volebního řádu, zkušebního řádu, kárného řádu, kancelářského řádu, jakož i k postupu při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10, a předkládá je sněmu ke schválení,

k) předkládá ministerstvu ke schválení zkušební řád, kárný řád a kancelářský řád, jakož i postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10,

l) vyjadřuje se k návrhům právních předpisů týkajících se činnosti exekutorů,

o) přijímá stavovské předpisy a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory,

p) provádí další činnost podle tohoto zákona a rozhoduje ve všech dalších věcech podle tohoto zákona, pokud rozhodování o nich není svěřeno jinému orgánu Komory.

 

Z hlediska odpovědnosti za svá pochybení se exekutor zodpovídá nadřízenému orgánu, a to vlastní profesní organizaci, Exekutorské komoře, jejíž členové jsou voleni z řad exekutorů. Přitom členství v orgánu samosprávy nevylučuje činnost výkonu exekutora, čímž dochází ke střetu zájmů, neboť kontrolní orgány ( Ministerstvo spravedlnosti, příp. předseda okresního soudu ) nemohou zasahovat do stavovských předpisů určující postupy výkonů exekucí, kde je takto §8c bod 2) umožněno porušovat zákony občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního práva. Samotný výklad §8c bod 2) přímo nabádá exekutory k postupům porušujícím nejen občanské, obchodní, rodinné a pracovní právo, ale i správní řád a zákon o správě daní a poplatků. ( tedy zde je umožněno porušování čl.2 odst.3) Listiny základních práv a svobod )

 

Samotnou kárnou komisi Exekutorské komory nelze považovat za kontrolní orgán, neboť posuzuje jednání exekutorů ve vztahu ke stavovským předpisům a jednotlivým kancelářským řádům odsouhlasených Komorou jednotlivým exekutorům ( příp. jiné ), čímž je paradoxně umožněno trestat exekutory, kteří by měli snahu dodržovat zákony a tím porušovat takovéto předpisy přijaté v rozporu s Ústavou a zákony ČR ( viz Ústava čl.9 bod 3)). V zák.č. 120/2001 Sb. chybí povinnost veřejného oznamování stavovských předpisů, kancelářských řádů a jiných.

 

Exekuční řád:

§ 10 bod 1) Exekutora jmenuje do exekutorského úřadu ministr na návrh Komory do 1 měsíce od doručení návrhu Komory na jmenování exekutora, a to do sídla v obvodu okresního soudu. Návrh na jmenování exekutora podává na základě výběrového řízení Komora do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení. Výběrové řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí prezidia Komory o tom, který uchazeč se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě nebo kteří uchazeči uspěli tak, že splňují předpoklady na jejich jmenování.

 

Jak je výše uvedeno, zák.č. 120/2001 Sb. umožňuje i podjatost ministra, který může být navíc zaujatý svojí ideologií, a je tak zde tímto ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem prostor ke kartelu a korupci. ( Posuď ve vztahu k financování politických stran a omezené odvolatelnosti exekutorů. )

 

Exekuční řád:

§13 bod 1)(d)

 

Na listinách, pro označení budov Exekutorských úřadů a automobilů užívaných vykonavateli užívají exekutoři velký státní znak, přestože nejsou uvedeni v písm. a) až s) §2 zák.č. 134/2001 Sb. a porušují tím čl.14 odst. 2) Ústavy.

 

Exekuční řád:

§ 28 Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

§ 50 bod 3) Exekutor je oprávněn nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku povinného.

§ 52 bod 2) Nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

§ 55b Rozhodování exekutora

(1) Při rozhodování postupuje exekutor obdobně podle občanského soudního řádu. Exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.

 

Zde je porušena Ústava čl.94 bod 2), neboť podílet se na rozhodování není totéž jako rozhodovat za. Navíc je zde tímto narušena nezávislost soudů, neboť za soudce jmenovaného prezidentem republiky rozhoduje obyčejný občan finančně zainteresovaný ve věci ( čl. 81 a 82 Ústavy ).

 

Exekuční řád:

§ 33

(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.

(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky.

(3) Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku nebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce; tuto povinnost má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu^27), centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů. Pracovník správce daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se nemůže v odpovědi na písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu. V exekučním řízení má exekutor pro účely získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky státu^7f).

(4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (dále jen "peněžní ústav"), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů (dále jen "finanční instituce"), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech^7a), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných.

(5) Provozovatel poštovních služeb je povinen oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých poštovních zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do jeho poštovní přihrádky a totožnost příjemce poštovních zásilek uložených u poskytovatele poštovních služeb.

(6) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech.

(7) Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.

(8) Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jméno osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.

(9) Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li to třeba k vedení exekuce.

..a násl. po §34

 

Takové pravomoci a v takovém rozsahu nemá žádná organizační složka státu vč. Mocí v Ústavě uvedených! Tímto je exekutor, fyzická osoba a běžný občan, postaven na roveň prezidenta republiky, kdy i ozbrojené bezpečnostní složky státu jsou povinni dbát jeho pokynů, aniž by jakkoli své požadavky musel zdůvodnit. ( Porovnej s: Exekutorovi je takto umožněno hájit zájmy cizích státních příslušníků podnikajících na území ČR a spolupracovat tak s osobami cizích mocností, a aniž by splňoval bezpečnostní prověrky ( §9 ), je mu zároveň dána možnost dostat se k utajovaným informacím ( z titulu § 3 bod 2)) a plnit úkoly spadající do kompetencí bezpečnostních složek státu ( z titulu §7 bod 5)).)

Bezpečnostní riziko představuje především §128 Exekučního řádu, který dává možnost osobám podílejícím se v minulosti na potlačování základních práv a svobod a porušování základů demokracie daných čl. 2 odst 1 LZPaS.

Tyto pravomoce mají exekutoři, přestože se dodatečně prokáže i po několika měsících neoprávněnost exekuce. Dochází tak zároveň k nekontrolovanému shromažďování informací i o osobách, které nejsou účastníky řízení.

Bodové shrnutí některých kolizních ustanovení v rozporu s LZPaS ( Listina základních práv a svobod ):

 1. Nezávislost soudů je narušena jejich povinností sdělováním exekutorům informací týkajících se z podstaty činnosti exekutorů, kdy banální dotaz na jednoho povinného takto může narušit chod justice a neúměrně prodlužovat řešení jiných kauz nadměrným zatížením pracovníků justice, kteří jsou povinováni dohledávat skutečnosti ve všech spisech týkajících se tohoto povinného. Tato povinnost rovněž ohrožuje samotná řízení ( právo na spravedlivý proces ) i nemající vztah k exekuci, které jsou v běhu. Navíc ani soudce nesmí, není-li to navrženo účastníkem řízení jako důkaz, nahlédnout do jiných spisů. ( §33 bod 1))

 2. Policie ČR není soukromá bezpečnostní agentura ochraňující ekonomické zájmy jednotlivce. Součinnost Policie u výkonu exekuce porušuje čl.10 odst.2 LZPaS, neboť policista není schopen a ani oprávněn posouzení zda prováděná exekuce je oprávněná či nikoli. ( §33 bod 2))

 3. Z povahy exekučního řízení, kdy účastníci mají možnost nahlédnout do spisu, takto získané informace investičního charakteru narušují hospodářskou soutěž. Rovněž zde je prolomeno lékařské tajemství. Obyčejný občan – exekutor je zde postaven na roveň ústavní moci výkonné – ministrovi financí, kdy jsou pracovníci správce daně takto zbaveni mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů. Exekutor opět, aniž by splňoval bezpečnostní prověrky nebo z pozice ústavní moci, má přístup k údajům podléhajícím zvláštním právním předpisům různorodých oblastí práva a citlivým údajům. ( §33 bod 3))

 4. Krom narušení hospodářské soutěže, kdy se finanční informace dostávají do spisu, je zde porušen čl.10 odst. 3 LZPaS. Jedinečné identifikátory finančních nástrojů, tzn. např. uživatelské jméno a heslo k přístupu do bankovních aplikací, nemají opodstatnění při exekučním vymáhání, akorát únik těchto dat může způsobit škody velkého rozsahu a je tak zároveň následně ohrožen majetek i po skončení exekučního řízení. ( §33 bod 4))

 5. §33 bod 5) až 9) týkající se §13 LZPaS narušuje listovní tajemství a tajemství jiných záznamů a opět není oddůvodnitelné pro výkon exekuce shromažďování údajů např. o odesílatelích poštovních zásilek a osobách, které jsou v kontaktu s povinným a kteří nejsou účastníky řízení. Jejich shromažďování v takovém rozsahu, včetně ostatních na základě zák.č. 120/2001 Sb., je úměrné jako činila v minulosti StB a výlučná ideologie KSČ. Takové kompetence v současnosti nemá ani BIS či jiný kontrolovatelný státní orgán. Toto je umožněno zák.č.120/2001 Sb. pouze skupině exekutorů a to bez další kontroly, což je alarmující!

 

Exekuční řád:

§ 34

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle § 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. Osoby uvedené v § 33 odst. 4 až 9 a komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu^27), centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů mají při poskytování údajů právo na úhradu účelně vynaložených hotových výdajů.

(2) Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost podle § 33 bez zbytečného odkladu, a je-li to technicky možné, v elektronické podobě; nesplní-li tuto povinnost, odpovídají oprávněnému a exekutorovi za škodu, která tím oprávněnému nebo exekutorovi vznikne. Způsobil-li škodu nesplněním této povinnosti státní orgán, právnická či fyzická osoba při výkonu veřejné správy, která jim byla svěřena, nebo územní samosprávný celek při výkonu státní správy, který na něj byl přenesen zákonem nebo při výkonu samosprávy, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.^8)

(3) Exekutor požádá peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým souborem a peněžní ústav součinnost elektronicky datovým souborem poskytne. Peněžní ústav není povinen poskytnout exekutorovi součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky datovým souborem nebo nemá-li stanovené obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor stanovený formát nebo strukturu. Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu tohoto datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o součinnost.

(4) Za nesplnění povinností uvedených v § 33 může exekutor uložit třetím osobám pořádkovou pokutu.^9)

(5) Ustanovení § 33 až 33e a odstavce 1 až 3 se použijí i pro zjišťování údajů o majetku manžela povinného v souvislosti s prováděním exekuce, jíž jsou k vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů, postiženy majetkové hodnoty manžela povinného.

 

Fyzickým a právnickým osobám podnikajícím dle živnostenského zákona, je zde dána povinnost, na základě které jsou povinni přerušit svoji práci, z které ji plynou příjmy, a zdarma využívat svých nákladových položek k užitku jiného. ( zde je porušen čl. 11 odst. 3 LZPaS )

Pořádkovou pokutu může udělit pouze státní orgán.

§34 bod 5) se dotýká rodinného práva a zvláštní ochrany nezletilých dětí podléhající mezinárodním úmluvám, tudíž dle výše uvedeného výkladu Ministerstva spravedlnosti nelze konání exekutorů považovat za „neodpovídající univerzalistickému pojetí“.

 

Exekuční řád:

§ 35 (5) Exekuční řízení nelze přerušit, nestanoví-li tento nebo zvláštní právní předpis^10) jinak. Nelze také prominout zmeškání lhůty a podat návrh na obnovu exekučního řízení.

§ 55a Soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny náklady exekuce.

 

Jde o nevratný zásah do vlastnických práv bez možnosti dovolání. Jestliže škoda způsobená na majetku převyšuje hodnotu 5.000,- Kč, potom jde o trestný čin. Exekuční řád na jednu stranu řeší práva jedné osoby v hodnotě i do 5.000,- Kč, které se dotknou práv nejen povinného, přičemž na druhou stranu trestem se běžně stává dlouhodobá hmotná nouze, kde takto dochází v podstatě ke krutějšímu trestání v délkách odpovídajícím těžkým zločinům ( srovnej nepodmíněné odnětí svobody za zabití a čl.7 LZPaS ).

 

Exekuční řád:

§55c (3) Odvolání není přípustné proti b) exekučnímu příkazu

 

přestože jej exekutor může vydat v rozporu s ( může v § 44 a násl. neznamená musí, což je v rozporu s čl.3 odst.3, čl.4 odst.4, čl.11 odst.1, 3 a 4 LZPaS ):

 

§44 (4) Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahoval zákaz podle § 44a odst. 1, může exekutor před zasláním vyrozumění oprávněnému rozhodnout, že se zákaz podle § 44a odst. 1 vztahuje pouze na část majetku přiměřenou vymáhané povinnosti. Toto rozhodnutí zašle spolu s vyrozuměním oprávněnému a povinnému.

§44a (3) Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 4 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

 

Exekuční řád:

§ 58

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku.

 

Správa nemovitosti ( např. bytového domu ) vyžaduje znalosti podle zvláštního zákona, které exekutor neprokazuje ( toto pojetí opět odporuje výkladu Ministerstva spravedlnosti o univerzalistickém pojetí ).

Pozastavení řidičského oprávnění, kdy je nezbytně nutné pro výkon povolání, odporuje čl. 26 odst. 1 LZPaS. Naopak toto znemožňuje plnění pracovních povinností povinného a zvýšené riziko uvedení ho v hmotnou nouzi, kdy nejsou určeny lhůty §71a bod 4). Samotné zdůvodnění §71a bod 1) není relevantní, když Exekuční řád nijak neřeší otázku vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem - jak rodiči manžely ( v exekučních řízeních nesouvisejících s vymáháním výživného ) tak stanovené soudem jednomu z rodičů, neboť samotný výkon exekuce bezprostředně se dotýká nezletilých dětí povinného a ohrožuje jejich výživu. Celý §71a se tak jeví pouze jako šikanózní.Více zde: https://pravdazvitezi.webnode.cz/news/podklady-k-navrhu-na-zruseni-exekucniho-radu/

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (zkráceně exekuční řád) z roku 2001 (zákon č. 120/2001 Sb.) upravuje pravomoci soudních exekutorů (tj. státem pověřených fyzických osob provádějících nucený výkon exekučních titulů za úplatu), způsoby provádění exekucí či postavení a pravomoci samosprávného orgánu exekutorů - Exekutorské komory České republiky. Z hlediska celospolečenského dopadu jde o právní předpis zacílený na jednu konkrétní oblast právních vztahů, na jednu společenskou profesi podobně jako např. zákon o advokacii, který upravuje podmínky výkonu advokacie v České republice, tj. poskytování právních služeb advokáty. Jinými slovy, exekuční řád svým zaměřením neodpovídá univerzalistickému pojetí a významnosti ústavních zákonů České republiky, a má proto status prostého zákona stejně jako občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), který se podpůrně používá při řešení některých otázek souvisejících s výkonem exekučních titulů, pokud se jim exekuční řád výslovně nevěnuje.

Exekuční řád:

§1 bod 1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

§1 bod 2) V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů (dále jen "exekuční činnost") a další činnost podle tohoto zákona.

§2 bod 1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

§5 bod 2) Na základě písemného pověření uděleného exekutorem mohou jeho zaměstnanci vykonávat úkony exekuční činnosti a další činnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

Výklad k návrhu na zrušení Exekučního řádu:

Samotný výkon exekuce ( tedy přímý výkon státní moci – Ústava čl.2 bod 2) ), tzn.např. vstup do obydlí, osobní prohlídka, prohlídka osobních věcí, nakládání s majetkem ( tedy dotýkající se přímo základních práv chráněných Listinou základních práv a svobod ), provádí bez jakékoliv asistence osoby ( vykonavatelé ) – zaměstnanci soudních exekutorů – přijímaní do pracovního poměru na základě Zákoníku práce, kde takto musí činit okamžitá rozhodnutí posuzující ústavnost svého konání.

Tzn. že výkon státní moci, jejíž posuzování spadá do kompetencí ústavních soudců, kteří musí splňovat přísné kvalifikační podmínky, mohou vykonávat i osoby pouze se středoškolským vzděláním i bez znalosti práva.

Sám dohledový orgán vykonavatelů exekucí, soudní exekutor, je státem pověřen ( tedy v souladu s Ústavou čl.94 bod 2), ale zároveň v rozporu s ní, když sám exekutor rozhoduje jako soudce – viz níže §28 ), ale přitom nemusí prokázat znalost ústavní judikatury a ústavního práva, přestože je vázaný Ústavou ČR a sám ze zák.č.120/2001 Sb. posuzuje svoji činnost spadající do kompetence ústavních soudců. Dokonce nemusí splňovat ani nároky kladené na roveň soudců ( viz zák. o soudech a soudcích ), přestože je ve svém rozhodování exekutor nezávislý ( §2 bod 1) Exekučního řádu ).

Nezávislost exekutora spočívá v jeho samostatném rozhodování v kompetenci soudce a až jeho případná nerozhodnost mu umožňuje postoupení rozhodnutí soudu, přitom výkon exekuce do rozhodnutí soudu stále trvá ( tedy dochází k nepřiměřené době řízení ). Přičemž nastává situace, kdy z povahy působnosti exekutora nemá tento k dispozici dostatek informací o rozhodnutích soudu proti povinnému, a naopak soud nemá k posouzení dostatek informací o skutečném stavu a situaci povinného vyplývající ze šetřeních pověřených exekutorů ( souběh více exekucí prováděný exekutory s rozdílnou místní příslušností; právní účinnost rozhodčích nálezů a souběžné řešení takto vzniklých sporů v kompetencích soudů s rozdílnou místní příslušností ). Sám povinný, vzhledem k podstatě povahy výkonu exekuce, není toto schopen doložit ( Jednak např. může dojít ke ztrátě dat odvezením hmotného majetku, např. notebooku nebo počítače, bez přítomnosti povinného. Jednak běžně dochází k blokaci veškerých financí povinného. A jednak dochází k časovým prodlevám v rozhodnutích a ke zpětné účinnosti práva ).

Nelze se tedy ztotožnit s výkladem Ministerstva spravedlnosti, neboť výkon exekuce v praxi zasahuje do různorodých oblastí právních vztahů ( od zákona o rodině přes pracovněprávní a obchodní vztahy po trestní zákoník ). Z merita věci Exekuční řád řeší otázky Ústavy podílu občanů na rozhodování soudců i výkonu státní moci, tudíž nese prvky ústavního zákona. Z povahy problematiky, kterou soudní exekutor řeší, spadá do definování v hlavě čtvrté Ústavy ČR. Z takového přijetí zákona a v porovnání s jeho dlouholetou praxí je zřejmé, že se jedná o zavádějící obecně proklamované stanovisko jedné profesní skupiny jí přizpůsobené ( viz Ústava čl.9 bod 3)), která v současnosti přerostla do absolutního odepření kontroly exekutorů ( kde současný Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek je podjatý z hlediska přímé rodinné vazby k exekutorce JUDr. Blažkové Aleně – tedy v rozporu s čl.70 Ústavy ČR ).

( Porovnej např. ze zákonem o Policii ČR nebo zákonem o Finanční správě )

Nezávislost exekutora a jeho nezaujatost navíc rozporuje finanční zainteresovanost a jednostranné prosazování zájmů oprávněné, které kolidují i s jinou činností exekutora danou mu Exekučním řádem.

Z celkové koncepce zák.č.120/2001 Sb. Exekuční řád je exekutorovi takto dána moc soudní, výkonná i zákonodárná!

Exekuční řád:

§ 3 bod 1) Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.

§ 3 bod 2) Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může vykonávat i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády,

ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy.

§7 bod 5) Komora vykonává dohled nad činností exekutora, nad řízením činnosti exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pro výkon dohledu platí obdobně odstavce 3 a 4.

Exekutorovi je takto umožněno hájit zájmy cizích státních příslušníků podnikajících na území ČR a spolupracovat tak s osobami cizích mocností, a aniž by splňoval bezpečnostní prověrky ( §9 ), je mu zároveň dána možnost dostat se k utajovaným informacím ( z titulu § 3 bod 2)) a plnit úkoly spadající do kompetencí bezpečnostních složek státu ( z titulu §7 bod 5)).

Exekuční řád:

§ 8c bod 1) Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření Komory zákonu nebo jinému právnímu předpisu a nejde-li o stavovský předpis, může ministerstvo takový akt Komory zrušit. Rozklad nemá odkladný účinek.

§ 8c bod 2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě porušení právních předpisů občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního práva. Dále se ustanovení odstavce 1 nepoužije na rozhodnutí a jiné úkony Komory učiněné podle správního řádu nebo podle zákona o správě daní a poplatků.

§ 110 bod 7 Sněm zejména

i) schvaluje stavovské předpisy přijaté prezidiem v případech, které si vyhradí,

j) stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10,“.

k) stanoví postup při vedení, správě a provozu centrální evidence exekucí,

l) usnáší se o dalších věcech, které si vyhradí.

§ 111 bod 6 Prezidium

a) zastupuje, chrání a prosazuje zájmy exekutorů,

b) dohlíží na činnost exekutorů a jejich zástupců,

c) organizuje odbornou výchovu exekutorů, kandidátů, koncipientů a vykonavatelů exekutora a zajišťuje publikační, studijní, dokumentační a informační činnost,

h) podává ministrovi a ministerstvu návrhy v případech, kdy to stanoví tento zákon,

j) vypracovává návrh organizačního řádu, volebního řádu, zkušebního řádu, kárného řádu, kancelářského řádu, jakož i k postupu při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10, a předkládá je sněmu ke schválení,

k) předkládá ministerstvu ke schválení zkušební řád, kárný řád a kancelářský řád, jakož i postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení podle § 10,

l) vyjadřuje se k návrhům právních předpisů týkajících se činnosti exekutorů,

o) přijímá stavovské předpisy a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory,

p) provádí další činnost podle tohoto zákona a rozhoduje ve všech dalších věcech podle tohoto zákona, pokud rozhodování o nich není svěřeno jinému orgánu Komory.

Z hlediska odpovědnosti za svá pochybení se exekutor zodpovídá nadřízenému orgánu, a to vlastní profesní organizaci, Exekutorské komoře, jejíž členové jsou voleni z řad exekutorů. Přitom členství v orgánu samosprávy nevylučuje činnost výkonu exekutora, čímž dochází ke střetu zájmů, neboť kontrolní orgány ( Ministerstvo spravedlnosti, příp. předseda okresního soudu ) nemohou zasahovat do stavovských předpisů určující postupy výkonů exekucí, kde je takto §8c bod 2) umožněno porušovat zákony občanského, obchodního, rodinného nebo pracovního práva. Samotný výklad §8c bod 2) přímo nabádá exekutory k postupům porušujícím nejen občanské, obchodní, rodinné a pracovní právo, ale i správní řád a zákon o správě daní a poplatků. ( tedy zde je umožněno porušování čl.2 odst.3) Listiny základních práv a svobod )

Samotnou kárnou komisi Exekutorské komory nelze považovat za kontrolní orgán, neboť posuzuje jednání exekutorů ve vztahu ke stavovským předpisům a jednotlivým kancelářským řádům odsouhlasených Komorou jednotlivým exekutorům ( příp. jiné ), čímž je paradoxně umožněno trestat exekutory, kteří by měli snahu dodržovat zákony a tím porušovat takovéto předpisy přijaté v rozporu s Ústavou a zákony ČR ( viz Ústava čl.9 bod 3)). V zák.č. 120/2001 Sb. chybí povinnost veřejného oznamování stavovských předpisů, kancelářských řádů a jiných.

Exekuční řád:

§ 10 bod 1) Exekutora jmenuje do exekutorského úřadu ministr na návrh Komory do 1 měsíce od doručení návrhu Komory na jmenování exekutora, a to do sídla v obvodu okresního soudu. Návrh na jmenování exekutora podává na základě výběrového řízení Komora do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení. Výběrové řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí prezidia Komory o tom, který uchazeč se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě nebo kteří uchazeči uspěli tak, že splňují předpoklady na jejich jmenování.

Jak je výše uvedeno, zák.č. 120/2001 Sb. umožňuje i podjatost ministra, který může být navíc zaujatý svojí ideologií, a je tak zde tímto ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem prostor ke kartelu a korupci. ( Posuď ve vztahu k financování politických stran a omezené odvolatelnosti exekutorů. )

Exekuční řád:

§13 bod 1)(d)

Na listinách, pro označení budov Exekutorských úřadů a automobilů užívaných vykonavateli užívají exekutoři velký státní znak, přestože nejsou uvedeni v písm. a) až s) §2 zák.č. 134/2001 Sb. a porušují tím čl.14 odst. 2) Ústavy.

Exekuční řád:

§ 28 Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

§ 50 bod 3) Exekutor je oprávněn nahlédnout do soudního spisu o prohlášení o majetku povinného.

§ 52 bod 2) Nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

§ 55b Rozhodování exekutora

(1) Při rozhodování postupuje exekutor obdobně podle občanského soudního řádu. Exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.

Zde je porušena Ústava čl.94 bod 2), neboť podílet se na rozhodování není totéž jako rozhodovat za. Navíc je zde tímto narušena nezávislost soudů, neboť za soudce jmenovaného prezidentem republiky rozhoduje obyčejný občan finančně zainteresovaný ve věci ( čl. 81 a 82 Ústavy ).

Exekuční řád:

§ 33

(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.

(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky.

(3) Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku nebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce; tuto povinnost má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu^27), centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů. Pracovník správce daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se nemůže v odpovědi na písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu. V exekučním řízení má exekutor pro účely získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky státu^7f).

(4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (dále jen "peněžní ústav"), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů (dále jen "finanční instituce"), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech^7a), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných.

(5) Provozovatel poštovních služeb je povinen oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých poštovních zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do jeho poštovní přihrádky a totožnost příjemce poštovních zásilek uložených u poskytovatele poštovních služeb.

(6) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech.

(7) Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.

(8) Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jméno osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.

(9) Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li to třeba k vedení exekuce.

..a násl. po §34

Takové pravomoci a v takovém rozsahu nemá žádná organizační složka státu vč. Mocí v Ústavě uvedených! Tímto je exekutor, fyzická osoba a běžný občan, postaven na roveň prezidenta republiky, kdy i ozbrojené bezpečnostní složky státu jsou povinni dbát jeho pokynů, aniž by jakkoli své požadavky musel zdůvodnit. ( Porovnej s: Exekutorovi je takto umožněno hájit zájmy cizích státních příslušníků podnikajících na území ČR a spolupracovat tak s osobami cizích mocností, a aniž by splňoval bezpečnostní prověrky ( §9 ), je mu zároveň dána možnost dostat se k utajovaným informacím ( z titulu § 3 bod 2)) a plnit úkoly spadající do kompetencí bezpečnostních složek státu ( z titulu §7 bod 5)).)

Bezpečnostní riziko představuje především §128 Exekučního řádu, který dává možnost osobám podílejícím se v minulosti na potlačování základních práv a svobod a porušování základů demokracie daných čl. 2 odst 1 LZPaS.

Tyto pravomoce mají exekutoři, přestože se dodatečně prokáže i po několika měsících neoprávněnost exekuce. Dochází tak zároveň k nekontrolovanému shromažďování informací i o osobách, které nejsou účastníky řízení.

Bodové shrnutí některých kolizních ustanovení v rozporu s LZPaS ( Listina základních práv a svobod ):

 1. Nezávislost soudů je narušena jejich povinností sdělováním exekutorům informací týkajících se z podstaty činnosti exekutorů, kdy banální dotaz na jednoho povinného takto může narušit chod justice a neúměrně prodlužovat řešení jiných kauz nadměrným zatížením pracovníků justice, kteří jsou povinováni dohledávat skutečnosti ve všech spisech týkajících se tohoto povinného. Tato povinnost rovněž ohrožuje samotná řízení ( právo na spravedlivý proces ) i nemající vztah k exekuci, které jsou v běhu. Navíc ani soudce nesmí, není-li to navrženo účastníkem řízení jako důkaz, nahlédnout do jiných spisů. ( §33 bod 1))
 2. Policie ČR není soukromá bezpečnostní agentura ochraňující ekonomické zájmy jednotlivce. Součinnost Policie u výkonu exekuce porušuje čl.10 odst.2 LZPaS, neboť policista není schopen a ani oprávněn posouzení zda prováděná exekuce je oprávněná či nikoli. ( §33 bod 2))
 3. Z povahy exekučního řízení, kdy účastníci mají možnost nahlédnout do spisu, takto získané informace investičního charakteru narušují hospodářskou soutěž. Rovněž zde je prolomeno lékařské tajemství. Obyčejný občan – exekutor je zde postaven na roveň ústavní moci výkonné – ministrovi financí, kdy jsou pracovníci správce daně takto zbaveni mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů. Exekutor opět, aniž by splňoval bezpečnostní prověrky nebo z pozice ústavní moci, má přístup k údajům podléhajícím zvláštním právním předpisům různorodých oblastí práva a citlivým údajům. ( §33 bod 3))
 4. Krom narušení hospodářské soutěže, kdy se finanční informace dostávají do spisu, je zde porušen čl.10 odst. 3 LZPaS. Jedinečné identifikátory finančních nástrojů, tzn. např. uživatelské jméno a heslo k přístupu do bankovních aplikací, nemají opodstatnění při exekučním vymáhání, akorát únik těchto dat může způsobit škody velkého rozsahu a je tak zároveň následně ohrožen majetek i po skončení exekučního řízení. ( §33 bod 4))
 5. §33 bod 5) až 9) týkající se §13 LZPaS narušuje listovní tajemství a tajemství jiných záznamů a opět není oddůvodnitelné pro výkon exekuce shromažďování údajů např. o odesílatelích poštovních zásilek a osobách, které jsou v kontaktu s povinným a kteří nejsou účastníky řízení. Jejich shromažďování v takovém rozsahu, včetně ostatních na základě zák.č. 120/2001 Sb., je úměrné jako činila v minulosti StB a výlučná ideologie KSČ. Takové kompetence v současnosti nemá ani BIS či jiný kontrolovatelný státní orgán. Toto je umožněno zák.č.120/2001 Sb. pouze skupině exekutorů a to bez další kontroly, což je alarmující!

Exekuční řád:

§ 34

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle § 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. Osoby uvedené v § 33 odst. 4 až 9 a komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu^27), centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů mají při poskytování údajů právo na úhradu účelně vynaložených hotových výdajů.

(2) Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost podle § 33 bez zbytečného odkladu, a je-li to technicky možné, v elektronické podobě; nesplní-li tuto povinnost, odpovídají oprávněnému a exekutorovi za škodu, která tím oprávněnému nebo exekutorovi vznikne. Způsobil-li škodu nesplněním této povinnosti státní orgán, právnická či fyzická osoba při výkonu veřejné správy, která jim byla svěřena, nebo územní samosprávný celek při výkonu státní správy, který na něj byl přenesen zákonem nebo při výkonu samosprávy, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.^8)

(3) Exekutor požádá peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým souborem a peněžní ústav součinnost elektronicky datovým souborem poskytne. Peněžní ústav není povinen poskytnout exekutorovi součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky datovým souborem nebo nemá-li stanovené obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor stanovený formát nebo strukturu. Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu tohoto datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o součinnost.

(4) Za nesplnění povinností uvedených v § 33 může exekutor uložit třetím osobám pořádkovou pokutu.^9)

(5) Ustanovení § 33 až 33e a odstavce 1 až 3 se použijí i pro zjišťování údajů o majetku manžela povinného v souvislosti s prováděním exekuce, jíž jsou k vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů, postiženy majetkové hodnoty manžela povinného.

Fyzickým a právnickým osobám podnikajícím dle živnostenského zákona, je zde dána povinnost, na základě které jsou povinni přerušit svoji práci, z které ji plynou příjmy, a zdarma využívat svých nákladových položek k užitku jiného. ( zde je porušen čl. 11 odst. 3 LZPaS )

Pořádkovou pokutu může udělit pouze státní orgán.

§34 bod 5) se dotýká rodinného práva a zvláštní ochrany nezletilých dětí podléhající mezinárodním úmluvám, tudíž dle výše uvedeného výkladu Ministerstva spravedlnosti nelze konání exekutorů považovat za „neodpovídající univerzalistickému pojetí“.

Exekuční řád:

§ 35 (5) Exekuční řízení nelze přerušit, nestanoví-li tento nebo zvláštní právní předpis^10) jinak. Nelze také prominout zmeškání lhůty a podat návrh na obnovu exekučního řízení.

§ 55a Soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny náklady exekuce.

Jde o nevratný zásah do vlastnických práv bez možnosti dovolání. Jestliže škoda způsobená na majetku převyšuje hodnotu 5.000,- Kč, potom jde o trestný čin. Exekuční řád na jednu stranu řeší práva jedné osoby v hodnotě i do 5.000,- Kč, které se dotknou práv nejen povinného, přičemž na druhou stranu trestem se běžně stává dlouhodobá hmotná nouze, kde takto dochází v podstatě ke krutějšímu trestání v délkách odpovídajícím těžkým zločinům ( srovnej nepodmíněné odnětí svobody za zabití a čl.7 LZPaS ).

Exekuční řád:

§55c (3) Odvolání není přípustné proti b) exekučnímu příkazu

přestože jej exekutor může vydat v rozporu s ( může v § 44 a násl. neznamená musí, což je v rozporu s čl.3 odst.3, čl.4 odst.4, čl.11 odst.1, 3 a 4 LZPaS ):

§44 (4) Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahoval zákaz podle § 44a odst. 1, může exekutor před zasláním vyrozumění oprávněnému rozhodnout, že se zákaz podle § 44a odst. 1 vztahuje pouze na část majetku přiměřenou vymáhané povinnosti. Toto rozhodnutí zašle spolu s vyrozuměním oprávněnému a povinnému.

§44a (3) Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 4 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

Exekuční řád:

§ 58

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku.

Správa nemovitosti ( např. bytového domu ) vyžaduje znalosti podle zvláštního zákona, které exekutor neprokazuje ( toto pojetí opět odporuje výkladu Ministerstva spravedlnosti o univerzalistickém pojetí ).

Pozastavení řidičského oprávnění, kdy je nezbytně nutné pro výkon povolání, odporuje čl. 26 odst. 1 LZPaS. Naopak toto znemožňuje plnění pracovních povinností povinného a zvýšené riziko uvedení ho v hmotnou nouzi, kdy nejsou určeny lhůty §71a bod 4). Samotné zdůvodnění §71a bod 1) není relevantní, když Exekuční řád nijak neřeší otázku vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem - jak rodiči manžely ( v exekučních řízeních nesouvisejících s vymáháním výživného ) tak stanovené soudem jednomu z rodičů, neboť samotný výkon exekuce bezprostředně se dotýká nezletilých dětí povinného a ohrožuje jejich výživu. Celý §71a se tak jeví pouze jako šikanózní.